วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหยวกยินดีต้อนรับ 
ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ และคณะ 
วันพุธ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558