ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหยวก
ตำบลบ้านหยวก   อำเภอน้ำโสม     จังหวัดอุดรธานี
(Primary Care Unit Profile)

ประวัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหยวก
สถานีอนามัยบ้านหยวกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 โดยได้รับบริจาคพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 1 ไร่ 3 งาน   จากชาวบ้านตำบลบ้านหยวก โดยการนำของ นายบุญเพ็ง โยธากุล ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหยวก หมู่ที่ 1 ในสมัยนั้น  รวบรวมปัจจัยเพื่อซื้อที่ดินจากนายพันธ์ สมชัย จำนวน 400 บาท โดยก่อนนั้นประชาชนได้ไปรับบริการที่สถานีอนามัยตำบลนางัว ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านหยวก 12 กิโลเมตร  กอรป กับการคมนาคมลำบากถนนเป็นถนนทางเกวียนเท่านั้น ชาวบ้านไปรับริการต้องเดินไปรับบริการ รัฐบาลจึงได้ก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านหยวกแบบตัวอาคารชั้นเดียว ยกพื้นสูง จนปีงบประมาณ 2539  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,805,000 บาท เพื่อสร้างอาคาร ตามแบบ 8170/36  ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมากส่งผลให้ประสิทธิภาพในการให้บริการลดน้อยลง ปี พ.ศ.2541 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม จึงได้รับงบประมาณก่อสร้างสถานีอนามัยขึ้นอีก 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยน้ำปู่น้อย โดยแบ่งหมู่บ้านรับผิดชอบออกไป    5 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นบ้านที่ห่างไกล สอ.บ้านหยวก 5 6 กิโลเมตร ณ ปัจจุบันนี้ ตำบลบ้านหยวกมีหมู่บ้านทั้งหมด 17 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านหยวก  12 หมู่บ้าน  สถานีอนามัยน้ำปู่น้อย  5 หมู่บ้าน