วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2556

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหยวก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหยวกร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์